Valikko Sulje

Liiton säännöt 18.12.1997

1 §     Yhdistyksen tarkoitus

 

Suomen Vartioliikkeitten Liito ry on vartioimis- ja turvallisuusalan toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää:

 • jäsentensä elinkeinopoliittisia etuja
 • jäsentensä etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa
 • jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 

 • valvomalla vartioimis- ja turvallisuusalan yleisiä etuja tavoitteena toimintaedellytysten parantaminen
 • antamalla viranomaisille lausuntoja vartiointi- ja turvallisuusalaa koskevissa kysymyksissä
 • opastamalla ja neuvomalla jäseniään niiden asioidessa viranomaisten kanssa
 • edistämällä jäsentensä kannattavuutta ja tuottavuutta sekä korkealaatuista tuotantoa tarjoamalla niille palveluja tutkimuksen, koulutuksen , selvitysten ja tilastojen muodossa
 • valvomalla jäsenyritystensä etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa
 • edistämällä tiedotus- ja valistustoiminnalla yritteliäisyyttä ja terveitä liiketoiminnan muotoja
 • liittymällä tarvittaessa jäseneksi toiseen liittoon, keskusjärjestöön tms., jonka avulla yhdistyksen tarkoitusta voidaan edistää.

 

Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa.

 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

 

2 §     Yhdistyksen kotipaikka

 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

 

 

3 §     Yhdistyksen jäsenyys

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä hyvämaineiseksi tunnettuja suomalaisia oikeuskelpoisia yhteisöjä ja luonnollisia henkilöitä, jotka harjoittavat vartioimis- ja turvallisuusalan palvelutoimintaa.

 

Kannattajajäseniksi voi hallitus hyväksyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden voidaan katsoa edistävän yhdistyksen tarkoitusperiä.

 

Yhdistyksen jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Jäsenyys lakkaa sen joulu- tai kesäkuun viimeisenä päivänä, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua eroamisesta. Eronneen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu jäsenyyden päättymispäivään asti.

 

Eronneen jäsenen voi hallitus uudelleen hyväksyä yhdistyksen jäseneksi.

 

Jäsen, jonka toiminta on lakannut taikka joka muistutuksesta huolimatta ei suorita jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

 

Hallituksen ehdotuksesta voidaan jäsen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, erottaa yhdistyksestä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.

 

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja, eikä sillä myöskään ole osuutta yhdistyksen varoihin.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4 §     Työryhmät

 

Yhdistyksen jäsenet, jotka edustavat samaan palveluryhmään kuuluvia aloja,

voivat yhdistyksen puitteissa liittyä työryhmiksi, joiden muodostamisesta yhdistyksen hallitus päättää.

 

Työryhmissä käsitellään alan erityiskysymyksiä ja yhdistyksen niille valmistelua tai lausuntoa varten antamia asioita.

 

Tarpeen vaatiessa voidaan perustaa myös muita vastaavanlaisia yhdistyksen jäsenten yhteistoimintaryhmiä

5 §     Yhdistyksen toiminnan rahoittaminen

 

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan

 • osittain vuotuisella jäsenmaksulla
 • osittain veloittamalla jäseniä niistä kuluista, jotka aiheutuvat erityisistä yhdistyksen suorittamista 1 §:ssä mainituista jäsenpalveluista.

 

Jäsenmaksu perustuu jäsenyrityksen edellisen vuoden keskimääräiseen toimihenkilö- ja vartijakunnan yhteenlaskettuun määrään.

 

Jäsenen henkilömäärä        Äänimäärä

0 10 1
11 50 2
51 100 3
101 500 4
501 1000 5
1001   10

 

Jäsenmaksu määräytyy äänimäärän mukaan.

 

Jäsenmaksusta päätetään syyskokouksessa, jossa päätetään myös vähimmäismäärästä, jota jäsenmaksu ei saa alittaa.

 

Kannattajajäsenmaksu päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

 

Varsinaisen jäsenen on vuosittain hallituksen määräämän ajan kuluessa kirjallisesti ilmoitettava yhdistykselle jäsenmaksun laskemista varten tarpeelliset tiedot. Jäsenmaksun suorittamisen ajasta ja tavasta määrää hallitus. Jäsen, joka

liittyy yhdistykseen heinäkuun 1. päivän jälkeen, maksaa liittymisvuodelta vain puolet jäsenmaksusta.

 

6 §     Liittymismaksu

 

Jäseneksi hyväksytyn tulee suorittaa liittymismaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää kutakin vuotta varten erikseen.

 

7 §     Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä tarkoitusta varten kirjallisesti pyytää tai kun kevät- tai syyskokous niin päättää.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan vaali
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ääniluettelon tarkistus
 6. Esitetään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta
 7. Esitetään tilintarkastajien kertomus ja sen mahdollisesti aiheuttama hallituksen selitys
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. Käsitellään kysymys vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Määrätään tilintarkastajan palkkio
 • Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan alkaneen vuoden tilejä ja hallintoa. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, jonka piiristä nimitetään vastuullinen henkilö.

 

Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi muut asiat, jotka hallitus esittää tai jotka jäsenet ovat 10 §:n mukaisesti esittäneet.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtaja vaali
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ääniluettelon tarkistus
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 7. Hyväksytään seuraavan vuoden budjetti
 8. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu, liittymismaksu ja kannatusjäsenmaksu
 9. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä

10.Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi muut asiat, jotka hallitus esittää tai jotka jäsenet ovat 10 §:n mukaisesti esittäneet.

 

8 §     Kokouskutsut

 

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille postitse vähintään 10 päivää ennen kokousta.

 

Yhdistyksen varsinaisen kokouksen kutsussa on mainittava ne kysymykset, jotka hallitus tulee esittämään kokoukselle 7 § mukaisesti. Kysymykset, joita jäsenet ovat esittäneet kokouksen käsiteltäviksi, on mainittava kokouskutsussa.

 

Hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on lähetettävä samanaikaisesti kevätkokouskutsun kanssa. Kutsusta ylimääräiseen kokoukseen on käytävä ilmi esille otettavat asiat. Muita kysymyksiä älköön otettako kokouksessa päätettäviksi.

 

9 §     Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

 

Kokouksen ääniluettelossa on jokaisella kokouksessa edustettuna olevalla varsinaisella jäsenellä ääniä 5 § mukaisesti.

 

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

 

Mikään jäsen ei kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kolmasosalla (1/3) kokouksen osanottajien yhteisestä äänimäärästä.

 

Äänestys suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtaja ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

 

10 §     Jäsenten esitykset yhdistyksen kokoukselle

 

Jotta jäsenten esitykset otettaisiin varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi, on ne tehtävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

 

11 §     Yhdistyksen hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Hallituksen toimikausi kestää valinnan suorittaneen syyskokouksen päättymisestä seuraavaan syyskokouksen päättymiseen.

 

12 §     Hallituksen kokoukset

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja määrääminä aikoina tai kun vähintään kaksi (2) varsinaista jäsentä sitä heiltä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, milloin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

 

13 §     Hallituksen tehtävät

 

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 

 • tarkoin seurata kehitystä yhdistyksen toimintapiirissä sekä ryhtyä niihin toimenpiteisiin, jotka ovat omiaan edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä
 • hoitaa yhdistyksen asioita
 • hyväksyy jäsenhakemukset
 • erottaa jäsen, joka 3 §:n mukaisesti on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta
 • ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
 • hoitaa ja hallita yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • kutsua yhdistyksen kokous koolle ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat
 • esittää yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
 • laatia seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio ja esittää se yhdistyksen syyskokoukselle
 • huolehtia yhdistyksen kokouksien päätösten toimeenpanosta, sekä
 • valvoa näiden sääntöjen noudattamista.

 

14 §     Yhdistyksen tilit

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen kertomus on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

 

Tilintarkastajan kertomus on oltava valmiina kahden (2) viikon kuluttua tilien ja hallituksen kertomuksen jättämisestä tilintarkastajalle.

 

15 §     Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, sekä määräyksen mukaisesti järjestyksessä se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus erikseen määrää.

 

16 §     Sääntöjen muutos

 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

17 §     Yhdistyksen purkaminen

 

Yhdistyksen purkamista tarkoittavaan päätökseen vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään yhden kuukauden väliajoin.

 

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat käytettävä johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.