Yksityinen turvallisuusala työpaikkana

Turvallisuusala tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä. Avoinna olevia tehtäviä voi etsiä liiton jäsenyritysten kotisivuilta sekä osoitteesta www.mol.fi.  Eniten henkilöstöä toimii vartijoina, arvokuljettajina, turvatarkastajina, järjestyksenvalvojina ja turvasuojaajina sekä eri tehtävissä laskentakeskuksissa.

Vartijat ja arvokuljettajat
Vartijoita toimii hyvin erilaisissa tehtävissä. Useimmiten tehtävien pääpaino on asiakkaiden omaisuuden suojaamisessa ja henkilöiden kulunvalvonnassa. Vartijat saattavat joutua tekemään myös turvatarkastuksia. Lisäksi tehtäviin liittyy usein erilaisia palvelutehtäviä. Arvokuljettajat vastaavat asiakkaiden arvotavaroiden, pääosin käteisen rahan, kuljettamisesta ja pankkiautomaattien hoidosta.

Vartijana toimiminen edellyttää poliisin myöntämää lupaa. Väliaikaisen vartijan kortti on voimassa neljä (4) kuukautta (yhden kalenterivuoden aikana) ja vakinaisen vartijan kortti on voimassa viisi (5) vuotta. Väliaikaisen vartijan on pitänyt suorittaa vartijan työn perusteet, 40 tunnin koulutus. Vakinaisen vartijan tulee suorittaa edellä mainitun lisäksi vartijan peruskurssi, 60 tunnin koulutus. Vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, joka tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja joka on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi.

Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymiseen voidaan erityisestä syystä liittää koulutuksesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista ja muista vastaavista seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia sekä vartioimistehtäviä koskevia ehtoja ja rajoituksia. Hakemus vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi osoitetaan hakijan kotikunnan poliisilaitokselle.

Tehtävät laskentakeskuksissa
Arvokuljetusyritykset tarjoavat laskentakeskuksissaan mielenkiintoisia ja vastuullisia tehtäviä rahanlaskijoina, automaattien täyttäjinä, pakkaajina ja pääkassoina.

Turvatarkastajat
Turvatarkastuksilla tarkoitetaan henkilöiden ja/tai tavaroiden tarkastuksia esim. läpivalaisulaittein ja metallinilmaisimin. Turvatarkastustehtäviä saattaa liittyä myös joihinkin vartioimistehtäviin. Turvatarkastajia toimii lentoasemilla, satamissa ja tuomioistuimissa, joissa tapahtuvista turvatarkastuksista on erikseen säädetty. Lentoasemilla ja satamissa suoritettavat turvatarkastukset edellyttävät tehtäviä suorittavalta henkilöstöltä erillistä koulutusta ja kaikissa edellä mainituissa paikoissa poliisin hyväksymistä tehtävään. Satamissa turvatarkastuksia suorittavalla tulee olla myös järjestyksenvalvontakortti.

Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojia toimii järjestyksenvalvojista annetun lain mukaan esimerkiksi kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, laivoilla, ravintoloissa ja leirintäalueilla sekä poliisiin eri luvalla järjestyslain nojalla pitämässä yllä järjestystä poliisin apuna kauppakeskuksissa, julkisen liikenteen kulkuneuvoissa ja niiden asemapaikoilla. Järjestyksenvalvojilla tulee järjestyksenvalvontakortti ja lisäksi järjestyslain mukaisilla järjestyksenvalvojilla tulee olla vartijakortti.

Turvasuojaajat
Turvasuojaajat suunnittelevat, asentavat, korjaavat tai muuttavat rakenteellisia suojauksia tai sähköisiä valvontajärjestelmiä sekä suunnittelevat muita turvallisuusjärjestelyjä. Hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan turvasuojaustehtävää, johon liittyy pääsy sellaisiin toimeksiantajan turvallisuusjärjestelyjä koskeviin luottamuksellisiksi määriteltyihin tietoihin, joiden avulla on mahdollista tunkeutua tai olennaisesti helpottaa tunkeutumista toimeksiantajan hallitsemaan ulkopuolisilta suljettuun paikkaan.

Turvasuojaajakorttia myönnettäessä tarkastetaan hakijan luotettavuus, mutta ei sinällään oteta kantaa hakijan ammatilliseen pätevyyteen.

Alan koulutus
Vartiointialan lakisääteinen peruskoulutus on järjestetty oppilaitoksissa, joilla ammattitukintojen vastaanotto-oikeus (esim. ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset). Vartijan työn perusteet -kurssi ja vartijan peruskurssi ovat osa vartijan ammattitutkintoa. Vartiointialan ammattitutkintoja ovat vartijan ammattitutkinto, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto ja virastomestarin ammattitutkinto.

Peruskoulutuksen lisäksi työnantajat antavat tehtäväkohtaisen perehdytyskoulutuksen. Lisätietoja jäsenyrityksistä.

Turvallisuusalan jatkokoulutusta annetaan esim. turvallisuuspainotteisessa tradenomin tutkinnossa Laureassa.

Kirjaudu sisään jäsensivuille:

Jäsenyritykset: